Hiện nay, hoàng thảo vạch đỏ là một trong những loài lan bị săn tìm ráo riết bởi các nhà vườn nuôi trồng và những nhà sưu tầm lan không chỉ ở Việt Nam. Bởi vì số lượng ít, hiếm nên chúng càng trở nên hiếm hơn ngay cả trong tự nhiên.