Câu kỷ tử là loại thuốc quý trong Đông Y gắn liền với sự tích vua Thần Nông.